Welcome to BIG Han lab!

Beijing Insitute of Genomics

Recent Publictions


1. Jun Liu#, Xiaoyang Dou#, Chuanyuan Chen#, Chuan Chen, Chang Liu, Meng Michelle Xu, Siqi Zhao, Bin Shen, Yawei Gao*, Dali Han*, Chuan He*. N6-methyladenosine of chromosome-associated regulatory RNA regulates chromatin state and transcription. Science, 2020, 367(6477): 580-586.


​​
2. Dali Han#*,Jun Liu#, Chuanyuan Chen, Lihui Dong,Yi Liu,Renbao Chang, Xiaona Huang,Yuanyuan Liu, Jianying Wang, Urszula Dougherty, Marc B. Bissonnette,Bin Shen, Ralph R. Weichselbaum, Meng Michelle Xu*,Chuan He*. Anti-tumour immunity controlled through mRNA m6A methylation and YTHDF1 in dendritic cells. Nature, 2019, 566(7743): 270-274.


3. Tongnian Gu#, Siqi Zhao#, Yishuang Pi, Weizhong Chen, Chuanyuan Chen, Qian Liu, Min Li, Dali Han* and Quanjiang Ji*. Highly efficient base editing in Staphylococcus aureus using an engineered CRISPR RNA-guided cytidine deaminase. Chemical Science, 2018, 9(12): 3248-3253.


4. Xin Tian#, Baofa Sun#, Chuanyuan Chen#, Chunchun Gao#, Ji Zhang#, Xingyu Lu#, Linchen Wang, Xiangnan Li, Yurong Xing, Ruijuan Liu, Xiao Han, Zheng Qi, Xiaojian Zhang, Chuan He, Dali Han*, Yun-Gui Yang*, Quancheng Kan*. Circulating tumor DNA 5-hydroxymethylcytosine as a novel diagnostic biomarker for esophageal cancer. Cell Research, 2018, 28(5): 597-600.


5. Qing Dai#, Sharon Moshitch-Moshkovitz#, Dali Han#, Nitzan Kol, Ninette Amariglio, Gideon Rechavi, Dan Dominissini*, Chuan He*. Nm-seq maps 2'O-methylation sites in human mRNA with base precision. Nature Methods, 2017, 14(7):695-698.


6. Dali Han#, Xingyu Lu#, Alan H. Shih#, Ji Nie, Qiancheng You, Meng Michelle Xu, Ari M. Melnick, Ross L. Levine*, Chuan He*. A highly sensitive and robust method for genome-wide 5hmC profiling of rare cell populations. Molecular Cell, 2016, 63(4): 1-9.


7. Bo Xia#, Dali Han#, Xingyu Lu#, Zhaozhu Sun, Ankun Zhou, Qiangzong Yin, Hu Zeng, Menghao Liu, Xiang Jiang, Wei Xie, Chuan He*, Chengqi Yi* Bisulfite-free, Base-resolution analysis of 5-formylcytosine at the genome scale. Nature Methods, 2015, 12(11):1047-1050.