1. Dali Han#*,Jun Liu#, Chuanyuan Chen, Lihui Dong,Yi Liu,Renbao Chang, Xiaona Huang,Yuanyuan Liu, Jianying Wang, Urszula Dougherty, Marc B. Bissonnette,Bin Shen, Ralph R. Weichselbaum, Meng Michelle Xu*,Chuan He*. Anti-tumour immunity controlled through mRNA m6A methylation and YTHDF1 in dendritic cells. Nature, 2019, 566(7743): 270-274.


2. Tongnian Gu#, Siqi Zhao#, Yishuang Pi, Weizhong Chen, Chuanyuan Chen, Qian Liu, Min Li, Dali Han* and Quanjiang Ji*. Highly efficient base editing in Staphylococcus aureus using an engineered CRISPR RNA-guided cytidine deaminase. Chemical Science, 2018, 9(12): 3248-3253.


3. Xin Tian#, Baofa Sun#, Chuanyuan Chen#, Chunchun Gao#, Ji Zhang#, Xingyu Lu#, Linchen Wang, Xiangnan Li, Yurong Xing, Ruijuan Liu, Xiao Han, Zheng Qi, Xiaojian Zhang, Chuan He, Dali Han*, Yun-Gui Yang*, Quancheng Kan*. Circulating tumor DNA 5-hydroxymethylcytosine as a novel diagnostic biomarker for esophageal cancer. Cell Research, 2018, 28(5): 597-600.


4. Qing Dai#, Sharon Moshitch-Moshkovitz#, Dali Han#, Nitzan Kol, Ninette Amariglio, Gideon Rechavi, Dan Dominissini*, Chuan He*. Nm-seq maps 2'O-methylation sites in human mRNA with base precision. Nature Methods, 2017, 14(7):695-698.


5. Dali Han#, Xingyu Lu#, Alan H. Shih#, Ji Nie, Qiancheng You, Meng Michelle Xu, Ari M. Melnick, Ross L. Levine*, Chuan He*. A highly sensitive and robust method for genome-wide 5hmC profiling of rare cell populations. Molecular Cell, 2016, 63(4): 1-9.


6. Bo Xia#, Dali Han#, Xingyu Lu#, Zhaozhu Sun, Ankun Zhou, Qiangzong Yin, Hu Zeng, Menghao Liu, Xiang Jiang, Wei Xie, Chuan He*, Chengqi Yi* Bisulfite-free, Base-resolution analysis of 5-formylcytosine at the genome scale. Nature Methods, 2015, 12(11):1047-1050.


7. Xingyu Lu#, Dali Han#, Boxuan Simen Zhao#, ChunXiao Song, LiSheng Zhang, Louis C Dore, Chuan He*. Base-resolution maps of 5-formylcytosine and 5-carboxylcytosine reveal genome-wide DNA demethylation dynamics. Cell Research, 2015, 25(3): 386-389.


8. Ming Su#, Dali Han#, Jerome BoydKirkup, Xiaoming Yu, JingDong J Han*. Evolution of Alu Elements toward Enhancers. Cell Reports, 2014, 7(2): 376-385.


9. Yixing Han# , Dali Han# , Zheng Yan , Jerome D. Boyd-Kirkup , Christopher D Green , Philipp Khaitovich , Jing-Dong J. Han*. Stress-associated H3K4 methylation accumulates during postnatal development and aging of rhesus macaque brain. Aging cell, 2012, 11(6): 1055-1064.


10. Yi Liu#, Dali Han#, Yixing Han#, Zheng Yan, Bin Xie, Jing Li, Nan Qiao, Haiyang Hu, Philipp Khaitovich, Yuan Gao, Jing-Dong J Han*. Ab initio identification of transcription start sites in the Rhesus macaque genome by histone modification and RNA-Seq. Nucleic Acids Research, 2011, 39(4): 1408-1418.


11. Meng Michelle Xu, Yang Pu, Dali Han, Yaoyao Shi, Xuezhi Cao, Hua Liang, Xiang Chen, Xiao-Dong Li, Liufu Deng, Zhijian J. Chen, Ralph R. Weichselbaum, and Yang-Xin Fu*.Dendritic Cells but Not Macrophages Sense Tumor Mitochondrial DNA for Cross-priming through Signal Regulatory Protein alpha Signaling. Immunity, 2017, 47(2): 363–373.e5.


12. Fange Liu#, Wesley Clark, Guanzheng Luo, Xiaoyun Wang, Ye Fu, Jiangbo Wei, Xiao Wang, Ziyang Hao, Qing Dai, Guanqun Zheng, Honghui Ma, Dali Han, Molly Evans, Arne Klungland ,Tao Pan* , Chuan He*. ALKBH1-mediated tRNA demethylation regulates translation. Cell, 2016, 167(7): 816-828.


13. Dan Dominissini # *, Sigrid Nachtergaele# , Sharon Moshitch-Moshkovitz# , Eyal Peer , Nitzan Kol, Moshe Shay Ben-Haim , Qing Dai , Ayelet Di Segni , Mali Salmon-Divon , Wesley C. Clark, Guanqun Zheng , Tao Pan , Oz Solomon , Eran Eyal , Vera Hershkovitz , Dali Han , Louis C. Doré , Ninette Amariglio , Gideon Rechavi* , Chuan He*. The dynamic N1-methyladenosine methylome in eukaryotic messenger RNA. Nature, 2016, 530(7591): 441-446.


14. Jianzhao Liu# , Yuanxiang Zhu# , Guan-Zheng Luo# , Xinxia Wang# , Yanan Yue , Xiaona Wang , Xin Zong , Kai Chen , Hang Yin , Ye Fu , Dali Han , Yizhen Wang* , Dahua Chen* , Chuan He*. Abundant DNA 6mA methylation during early embryogenesis of zebrafish and pig. Nature communications, 2016, 7, 13052.


15. Qing Dai# , Paul J. Sanstead# , Chunte Sam Peng# , Dali Han , Chuan He* , Andrei Tokmakoff*. Weakened N3 hydrogen bonding by 5-formylcytosine and 5-carboxylcytosine reduces their base-pairing stability. ACS chemical biology, 2016, 11(2): 470-477.


16. Xiao Wang# , Boxuan Simen Zhao# , Ian A. Roundtree , Zhike Lu , Dali Han , Honghui Ma , Xiaocheng Weng , Kai Chen , Hailing Shi , Chuan He*. N6-methyladenosine Modulates Messenger RNA Translation Efficiency. Cell, 2015, 161(6): 1388-1399.


17. Ye Fu# , Guanzheng Luo# , Kai Chen , Xin Deng , Miao Yu , Dali Han , Ziyang Hao , Jianzhao Liu , Xingyu Lu , Louis C Doré , Xiaocheng Weng , Quanjiang Ji , Laurens Mets , Chuan He*. N6-Methyldeoxyadenosine Marks Active Transcription Start Sites in Chlamydomonas. Cell, 2015, 161(4): 879-892.


18. Jing Wang# , Cheng Luo# , Changliang Shan# , Qiancheng You# , Junyan Lu , Shannon Elf , Yu Zhou , Yi Wen , Jan L. Vinkenborg , Jun Fan , Heebum Kang , Ruiting Lin , Dali Han , Yuxin Xie, Jason Karpus , Shijie Chen , Shisheng Ouyang , Chihao Luan , Naixia Zhang , Hong Ding, Maarten Merkx , Hong Liu , Jing Chen* , Hualiang Jiang* , Chuan He*. Inhibition of human copper trafficking by a small molecule significantly attenuates cancer cell proliferation. Nature Chemistry, 2015, 7(12): 968-979.


19. Kai Chen# , Zhike Lu# , Xiao Wang , Ye Fu , Guan-Zheng Luo , Nian Liu , Dali Han , Dan Dominissini , Qing Dai , Tao Pan , Chuan He*. High-Resolution N6-Methyladenosine (m6A) map using photo-crosslinking-assisted m6A sequencing. Angewandte Chemie International Edition in English, 2015, 54(5): 1587-1590.


20. Jianzhao Liu#, Yanan Yue#, Dali Han, Xiao Wang, Ye Fu, Liang Zhang, Guifang Jia, Miao Yu, Zhike Lu, Xin Deng, Qing Dai, Weizhong Chen, Chuan He*. A METTL3-METTL14 complex mediates mammalian nuclear RNA N-6-adenosine methylation. Nature Chemical Biology, 2014, 10(2): 93-95.


21. Xiao Wang, Zhike Lu, Adrian Gomez, Gary C Hon, Yanan Yue, Dali Han, Ye Fu, Marc Parisien, Qing Dai, Guifang Jia, Bing Ren, Tao Pan, Chuan He*. N-6-methyladenosine-dependent regulation of messenger RNA stability. Nature, 2014, 505(7481): 117-120.


22. Chunyu Jin# , Jing Li# , Christopher D Green# , Xiaoming Yu , Xia Tang , Dali Han , Bo Xian , Dan Wang , Xinxin Huang , Xiongwen Cao , Zheng Yan , Lei Hou , Jiancheng Liu , Nicholas Shukeir , Philipp Khaitovich , Charlie D. Chen , Hong Zhang , Thomas Jenuwein , Jing-Dong J. Han*. Histone Demethylase UTX-1 Regulates C. elegans Life Span by Targeting the Insulin/IGF-1 Signaling Pathway. Cell metabolism, 2011, 14(2): 161-172.


Beijing Insitute of Genomics